Frånvaro

Skolans uppgift är att följa med elevernas närvaro i skolan.

Frånvaro
Vårdnadshavaren bör sjukanmäla eleven redan första dagen till klassläraren/-föreståndaren via Wilma eller e-post.

Enligt grundlagen (26§) bör eleven delta i undervisningen, om han eller hon inte av särskilda skäl tillfälligt befriats. Vårdnadshavaren bör se till att läroplikten fullföljs.


Tillstånd att vara borta under max. fem skoldagar ansöks av läraren per e-post eller med skolans blankett.

Tillstånd att vara borta mer än fem skoldagar beviljas av rektor. Ansökan med motivering görs på skolans blankett och lämnas in senast två veckor före frånvaron. Den ifyllda blanketten returneras till läraren.

Ansökan kan nekas om elevens skolgång varit oregelbunden. Tillstånd att vara frånvarande fråntar inte eleven ansvaret att göra de uppgifter eleven tilldelats att göra under sin frånvaro.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin