Pedagogisk bedömning

Till en elev som behöver stöd regelbundet och/eller flera former av stöd samtidigt ges intensifierat stöd. Innan det intensifierade stödet sätts in görs en skriftlig pedagogisk bedömning. Vid pedagogisk bedömning för intensifierat stöd beaktar och dokumenterar klass- eller ämnesläraren bl.a. elevens studier och skolgång som helhet, det allmänna stödet som eleven fått och dess inverkan, elevens specifika behov och förutsättningar, samt hur stödbehovet kan tillgodoses genom pedagogiska lösningar, ändringar i inlärningsmiljön och/eller elevvårdsinsatser.


Den skriftliga pedagogiska bedömningen görs av elevens klass -, tim – eller ämneslärare. Vid behov konsulteras andra sakkunniga. Vårdnadshavaren kontaktas och hörs. Den pedagogiska bedömningen gås sedan igenom yrkesövergripande (t.ex. lärare, speciallärare, rektor) och man utvärderar gemensamt elevens behov. Bedöms eleven vara i behov av intensifierat stöd görs en plan för elevens lärande som är synlig för de berörda lärarna och vårdnadshavarna att läsa i Wilma.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin