Speciallärare

Specialundervisning ges av en speciallärare åt elever med någon form av inlärningssvårigheter. Specialläraren samarbetar med klass- och ämneslärare och vårdnadshavare.

Specialundervisningen kan fungera som en kortare
punktinsats eller ges under hela elevens skoltid. Granhultsskolan har fyra speciallärare, av vilka tre arbetar med elever i åk 1-6 och en är specialklasslärare för skolans elever med förlängd läroplikt.

Enligt förändringarna i den 2010 förnyade lagen om grundläggande utbildning är eleverna i grundskolan indelade i tre stödnivåer. Modellen kallas trestegsmodellen. Alla elever omfattas automatiskt av det allmänna stödet, elever med specifika svårigheter av något slag kan få intensifierat stöd och en så kallad Plan för lärande. Om elevens svårigheter förutsätter individualisering av lärostoffet får eleven ett administrativt beslut om särskilt stöd och får då en Individuell plan i ett eller flera ämnen och studerar enligt egen lärokurs. Inom det allmänna stödet ges specialundervisning under kortare perioder och om behovet är kontinuerligt eller berör flera läroämnen flyttas eleven till det intensifierade stödet. Elever med särskilt stöd får specialundervisning enligt behov.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin