Allmänt stöd

Målet med det allmänna stödet är att varje elev får det stöd han eller hon behöver i skolgången och lärandet genast när behov uppstår. Alla elever omfattas av det allmänna stödet och man kan t.e.x. vara i behov av stöd om man varit sjuk eller har svårt med ett visst kapitel i matematiken. Läraren ger vid behov stödundervisning individuellt eller i grupp. Det allmänna stödet kan också innebära differentiering av undervisningen i klassen. Stöd kan erbjudas i form av intensivare samarbete med vårdnadshavarna. Specialläraren kopplas in efter behov.

Det är möjligt att göra en plan för elevens lärande även inom det allmänna stödet. Det stöd som ges dokumenteras i Wilma.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin