StegVis

StegVis är ett undervisningsprogram som syftar till att utveckla barnens sociala färdigheter och empatiförmåga. Målet är att träna barnens problemlösningsförmåga i konfliktsituationer i ett förebyggande syfte. Metoden är en svensk bearbetning av det amerkianska materialet Second Step och har även översatts till flera andra språk världen över. Metoden bygger på kognitiva teorier och är forskningsbaserad. Man har kunnat påvisa effekter i form av ökat pro-socialt beteende och mindre aggressivitet i de grupper där StegVis använts.


StegVis används i klasserna på regelbunden basis. Barnen får ta del av en situation som åskådliggörs på en fotoplansch för att sedan tillsammans komma på olika lösningar. Lösningarna utvärderas och diskuteras.
Skolkuratorn håller StegVis i åk 1 och 2.


Externa länkar om StegVis:

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin