Vänelevsverksamhet

Idén med vänelevsverksamheten är att skapa en trygg stämning i skolan så att i synnerhet förstaklassiterna känner sig välkomna i skolan. Vänelevernas uppgift är att föregå med gott exempel för andra elever. De yngre eleverna ska få skapa trygga kontakter till de äldre eleverna i skolan så att skolan kan kännas tryggare och för att skapa en trevligare miljö. Med det stödet har de yngre eleverna lättare att anpassa sig till den nya miljön.


Det gemensamma ansvaret för de yngre eleverna gör också att de äldre eleverna och väneleverna får uppleva att de har en viktig uppgift, att de får en bra sammanhållning sinsemellan och att de aktivt deltar i att göra sin egen skolmiljö trivsam. Genom verksamheten stärks också ofta elevernas sociala färdigheter och tro på att de kan påverka. Detta förbättrar klimatet i hela skolmiljön.

Eleverna i åk 4 blir vänelever för eleverna i åk 1, åk 5 är för åk 2 och åk 6 är vänelever i åk 3. På hösten förbereds eleverna i åk 4 av kurator och psykolog inför vänelevsuppgiften. Klasslärarna gör tillsammans med eleverna upp en plan för året tillsammans med respektive vänklass.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin