Särskilt stöd

Särskilt stöd ges åt elever som är i behov av omfattande och/eller kontinuerligt stöd utöver det intensifierade och allmänna stödet för att nå målen för utveckling och lärande. Behovet av särskilt stöd beskrivs i en pedagogisk utredning. För att en elev skall få undervisning inom det särskilda stödet krävs ett beslut om särskilt stöd. Det är ett förvaltningsbeslut som fattas av skoldirektören. Förlängd läroplikt och en individualisering av lärokursen förutsätter beslut om särskilt stöd

Behovet av särskilt stöd granskas åtminstone efter årskurs två och inför övergången till årskurs sju samt alltid då elevens behov av stöd förändras. Om man konstaterar att behovet fortfarande finns fattas ett nytt beslut om särskilt stöd. När eleven inte längre behöver särskilt stöd övergår hon/han till det intensifierade stödet.

Förekommer i följande åk

Kontaktuppgifter

Rektor

Catharina Sunesdotter

Speciallärare

Teresa Påwals

Hälsovårdare

Jennie Svenfelt

Skolpsykolog

Johanna Kjellman

Specialklasslärare

Melina Candelin